ستون دین
هر چیزی که برای شناخت و خواندن نماز برای رستگاری نیاز است.
                                                                 
آرشیو وبلاگ
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
< امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامى بدارند...///نماز کلید همه خوبی هاست.///نماز در اول وقت خشنودى خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.///اى مردم همانا نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بزرگ و بلند مرتبه اش مناجات مى کند، پس باید بداند چه مى گوید. ///بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.///خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کند، عذابش نمى نماید. ///پیامبر(ص)
پنج‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1390 :: 11:51 ق.ظ ::  نویسنده : محمد رضا چنگلوایی

این قسمت شامل احکامی است که به قبله مربوط می شود و تمام این احکام میان تمامی مراجع تقلید یکسان می باشد.احکام قبله

مسأله 776
خانه کعبه که در مکه معظمه میباشد قبله است ، و باید روبروی آن نماز خواند ، ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله‌نماز میخواند کافی است و همچنین است کارهای دیگری که مانند سر بریدن حیوانات ، باید رو به قبله انجام گیرد .
مسأله 777
کسی که نماز واجب را ایستاده میخواند ، باید طوری بایستد که بگویند رو به قبله ایستاده و لازم نیست زانوهای او و نوک پای او هم رو به قبله باشد .
مسأله 778
کسی که باید نشسته نماز بخواند ، اگر نمیتواند بطور معمول بنشیند و در موقع نشستن ، کف پاها را به زمین میگذارد ، باید در موقع نماز صورت و سینه وشکم او رو به قبله باشد و لازم نیست ساق پای او رو به قبله باشد .
مسأله 779
کسی که نمیتواند نشسته نماز بخواند ، باید در حال نماز به پهلوی راست طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد ، و اگر ممکن نیست باید به پهلوی چپ طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد ، و اگر این را هم نتواند باید به پشت بخوابد بطوری که کف پای او رو به قبله باشد .
مسأله 780
نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده را باید رو به قبله بجا آورد و در سجده سهو هم احتیاط مستحب همین است .
مسأله 781
نماز مستحبی را میشود در حال راه رفتن و سواری خواند و اگر انسان در این دو حال ، نماز مستحبی بخواند لازم نیست رو بقبله باشد .
مسأله 782
کسی که میخواهد نماز بخواند ، باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید ، تا یقین کند که قبله کدام طرف است ، و میتواند بگفته دو شاهد عادل که از روی نشانه‌های حسی شهادت میدهند یا بقول کسی که از روی قاعده علمی قبله را میشناسد و محل اطمینان است عمل کند ، و اگر اینها ممکن نشد باید به گمانی که از محراب مسجد مسلمانان یا قبرهای آنان یا از راههای دیگر پیدا میشود عمل نماید حتی اگر از گفته فاسق یا کافری که بواسطه قواعد علمی قبله را میشناسد گمان به قبله پیدا کند کافی است .
مسأله 783
کسی که گمان به قبله دارد ، اگر بتواند گمان قویتری پیدا کند نمیتواند بگمان خود عمل نماید ، مثلا اگر میهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پیدا کند ولی بتواند از راه دیگر گمان قویتری پیدا کند نباید به حرف او عمل نماید .
مسأله 784
اگر برای پیدا کردن قبله وسیله‌ای ندارد ، یا با این که کوشش کرده ، گمانش به طرفی نمیرود ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد باید چهار نماز به چهار طرف بخواند و اگر باندازه چهار نماز وقت ندارد ، باید به اندازه‌ای که وقت دارد ، نماز بخواند ، مثلا اگر فقط باندازه یک نماز وقت دارد ، باید یک نماز بهر طرفی که میخواهد بخواند . و باید نمازها را طوری بخواند که یقین کند یکی از آنها رو بقبله بوده یا اگر از قبله کج بوده بطرف دست راست و دست چپ قبله نرسیده است .
مسأله 785
اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است ، باید به هر دو طرف نماز بخواند ولی احتیاط مستحب آن است که در صورت گمان ، به چهار طرف نماز بخواند .
مسأله 786
کسی که باید به چند طرف نماز بخواند ، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا را بخواند بهتر آن است که نماز اول را به هر چند طرف که واجب است بخواند ، بعد نماز دوم را شروع کند .
مسأله 787
کسی که یقین به قبله ندارد ، اگر بخواهد غیر از نماز کاری کند که باید رو به قبله انجام داد ، مثلا بخواهد سر حیوانی را ببرد ، باید به گمان عمل نماید و اگر گمان ممکن نیست به هر طرف که انجام دهد صحیح است.