X
تبلیغات
زولا
 
ستون دین
هر چیزی که برای شناخت و خواندن نماز برای رستگاری نیاز است.
                                                                 
آرشیو وبلاگ
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
< امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامى بدارند...///نماز کلید همه خوبی هاست.///نماز در اول وقت خشنودى خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.///اى مردم همانا نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بزرگ و بلند مرتبه اش مناجات مى کند، پس باید بداند چه مى گوید. ///بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.///خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کند، عذابش نمى نماید. ///پیامبر(ص)
جمعه 25 آذر‌ماه سال 1390 :: 01:47 ق.ظ ::  نویسنده : محمد رضا چنگلوایی

انسان همیشه مجاز به رفتن در مسجد نیست.مسجد هم مانند هر خانه ی دیگری برای خود شرایطی دارد.

احکام مسجد

مسأله 900
نجس کردن زمین وسقف وبام وطرف داخل دیوار مسجد حرام است و هر کس بفهمد که نجس شده است باید فورا نجاست آن را بر طرف کند . و احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند ، و اگر نجس شود نجاستش را بر طرف نمایند ، مگر آن که واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد .
مسأله 901
اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید ، یا کمک لازم داشته باشد وپیدا نکند ، تطهیر مسجد بر او واجب نیست ، ولی اگر بیاحترامی به مسجد باشد بنابر احتیاط واجب ، باید به کسی که میتواند تطهیر کند اطلاع دهد .
مسأله 902
اگر جائی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن ممکن نیست باید آنجا را بکنند ، یا اگر خرابی زیاد لازم نمیآید خراب نمایند ، و پر کردن جایی که کنده‌اند ، و ساختن جائیکه خراب کرده‌اند واجب نیست . ولی اگر آن کس که نجس کرده بکند یا خراب کند در صورت امکان باید پر کند و تعمیر نماید .
مسأله 903
اگر مسجدی را غصب کنند و بجای آن خانه و مانند آن بسازند . که دیگر بآن مسجد نگویند باز هم بنابر احتیاط واجب نجس کردن آن حرام و تطهیر آن واجب است .
مسأله 904
نجس کردن حرم امامان علیهم السلام حرام است . و اگر یکی از آنها نجس شود ، چنانچه نجس ماندن آن بیاحترامی باشد ، تطهیر آن واجب است ، بلکه احتیاط مستحب آن ست که اگر بیاحترامی هم نباشد آنرا تطهیر کنند .
مسأله 905
اگر حصیر مسجد نجس شود ، بنابر احتیاط واجب باید آن را آب بکشند ولی چنانچه بواسطه آب کشیدن ، خراب میشود وبریدن جای نجس بهتر است ، باید آنرا ببرند و اگر کسی که نجس کرده ببرد باید خودش اصلاح کند .
مسأله 906
بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بیاحترامی به مسجد باشد حرام است ، و همچنین بردن چیزی که نجس شده ، درصورتی که بیاحترامی به مسجد باشد حرام است.
مسأله 907
اگر مسجد را برای روضه‌خوانی چادر بزنند وفرش کنند وسیاهی بکوبند و اسباب چای در آن ببرند ، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشکال ندارد .
مسأله 908
بنابر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند و همچنین نباید صورت چیزهائی که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند . ونقاشی چیزهائی که روح ندارد ، مثل گل و بوته مکروه است .
مسأله 909
اگر مسجد خراب هم شود نمیتوانند آنرا بفروشند یا داخل ملک و جاده نمایند .
مسأله 910
فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود ، باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند . وچنانچه بدرد آن مسجد نخورد ، باید در مسجد دیگر مصرف شود ، ولی اگر بدرد مسجدهای دیگر هم نخورد ، میتوانند آنرا بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند .
مسأله 911
ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی میباشد مستحب است واگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد ، میتوانند آنرا خراب کنند و دوباره بسازند بلکه میتوانند مسجدی را که خراب نشده ، برای احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند .
مسأله 912
تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است ، وکسی که میخواهد مسجد برود ، مستحب است خود را خوشبو کند ولباس پاکیزه و قیمتی بپوشد ، و ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی بآن نباشد ، و موقع داخل شدن به مسجد اول پای راست و موقع بیرون آمدن ، اول پای چپ را بگذارد ، و همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر از مسجد بیرون رود .
مسأله 913
وقتی انسان وارد مسجد میشود ، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند ، و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است .
مسأله 914
خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد وصحبت کردن راجع به کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد مکروه است . و نیز مکروه است آب دهان و بینی و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد و گمشده‌ای را طلب کند و صدای خود را بلند کند ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی ندارد .
مسأله 915
راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مکروه است و کسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت میکند مکروه است به مسجد برود.