ستون دین
هر چیزی که برای شناخت و خواندن نماز برای رستگاری نیاز است.
                                                                 
آرشیو وبلاگ
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
< امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامى بدارند...///نماز کلید همه خوبی هاست.///نماز در اول وقت خشنودى خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.///اى مردم همانا نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بزرگ و بلند مرتبه اش مناجات مى کند، پس باید بداند چه مى گوید. ///بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.///خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کند، عذابش نمى نماید. ///پیامبر(ص)
جمعه 25 آذر‌ماه سال 1390 :: 02:05 ق.ظ ::  نویسنده : محمد رضا چنگلوایی

در هنگام نماز خواندن باید انسان پوششی درست داشته باشد.بدین معنا که چه مقدار از بدنش پوشیده باشد یا در شراط خاص که ممکن است لباس نداشته باشد چه کند؟

پوشش بدن در نماز

مسأله 788
مرد باید در حال نماز ، اگر چه کسی او را نمیبیند عورتین خود را بپوشاند . و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند .
مسأله 789
زن باید در موقع نماز ، تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته میشود و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نیست . اما برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است ، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پائین‌تر از مچ را هم بپوشاند .
مسأله 790
موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا میآورد ، بلکه بنابر احتیاط واجب در موقع سجده سهو هم ، باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند .
مسأله 791
اگر انسان عمدا ، در نماز عورتش را نپوشاند ، نمازش باطل است ، بلکه اگر از روی ندانستن
مسأله هم باشد بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند .
مسأله 792
اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است ، باید آن را بپوشاند و چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند ، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده ، نمازش صحیح است .
مسأله 793
اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را میپوشاند ولی ممکن است در حال دیگر ، مثلا در حال رکوع و سجود نپوشاند ، چنانچه موقعی که عورت او پیدا میشود ، به وسیله‌ای آنرا بپوشاند ، نماز او صحیح است . ولی احتیاط مستحب آن است که با آن لباس نماز نخواند .
مسأله 794
انسان میتواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند ولی احتیاط مستحب آن است موقعی خود را با اینها بپوشاند که چیز دیگری نداشته باشد .
مسأله 795
اگر غیر از گل هیچ چیز ندارد که در نماز خود را بپوشاند ، گل ساتر نیست و میتواند برهنه نماز بخواند .
مسأله 796
اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند چنانچه احتمال دهد که پیدا میکند ، بنابر احتیاط واجب باید نماز را تأخیر بیندازد ، و اگر چیزی پیدا نکرد ، در آخر وقت مطابق وظیفه‌اش نماز بخواند .
مسأله 797
کسی که میخواهد نماز بخواند ، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف نداشته باشد و احتمال ندهد ، که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را با آن بپوشاند ، در صورتی که نامحرم او را میبیند باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود بپوشاند . و اگر کسی او را نمیبیند ، ایستاده نماز بخواند و جلوی خود را با دست بپوشاند و در هر صورت رکوع و سجود را با اشاره انجام میدهد و برای سجود سر را قدری پائین‌تر می‌آورد.