X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
 
ستون دین
هر چیزی که برای شناخت و خواندن نماز برای رستگاری نیاز است.
                                                                 
آرشیو وبلاگ
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
< امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامى بدارند...///نماز کلید همه خوبی هاست.///نماز در اول وقت خشنودى خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.///اى مردم همانا نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بزرگ و بلند مرتبه اش مناجات مى کند، پس باید بداند چه مى گوید. ///بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.///خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کند، عذابش نمى نماید. ///پیامبر(ص)
جمعه 25 آذر‌ماه سال 1390 :: 11:20 ب.ظ ::  نویسنده : محمد رضا چنگلوایی

نماز احتیاط یعنی((زمانی که شک می کنیم که یک قسمت از نماز را نخوانده ایم و نسبتاً بر شک خود واقف هستیم در این صورت نماز احتیاط بر ما واجب می شود.))

نماز احتیاط

مسأله 1215
کسی که نماز احتیاط بر او واجب است بعد از سلام نماز باید فورا نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است ، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده ، یک رکعت دیگر مثل رکعت اول بجا آورد وبعد از تشهد سلام دهد .
مسأله 1216
نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد ، و باید آن را آهسته بخوانند و نیت آن را به زبان نیاورند و احتیاط واجب آنست که بسم الله آن را هم آهسته بگویند .
مسأله 1217
اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد ، نمازی که خوانده درست بوده ، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند . و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد ، لازم نیست آن را تمام نماید .
مسأله 1218
اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتهای نمازش کم بوده ، چنانچه کاری که نماز را باطل میکند انجام نداده ، باید آنچه از نماز نخوانده بخواند وبرای سلام بی جا دو سجده سهو بنماید . واگر کاری که نماز را باطل میکند ، انجام داده ، مثلا پشت به قبله کرده ، باید نماز را دوباره بجا آورد .
مسأله 1219
اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده ، مثلا در شک بین سه وچهار ، یک رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده ، نمازش صحیح است .
مسأله 1220
اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز احتیاط بوده ، مثلا در شک بین دو و چهار ، دو رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده ، بنابر احتیاط واجب باید کسری نماز را به نماز متصل نموده و نماز را هم دوباره بخواند .
مسأله 1221
اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز بیشتر از نماز احتیاط بوده مثلا در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند ، بعد بفهمد نماز را دو رکعت خوانده ، چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که نماز را باطل میکند انجام داده ، مثلا پشت به قبله کرده ، باید نماز را دوباره بخواند واگر کاری که نماز را باطل میکند انجام نداده باید دو رکعت کسری نمازش را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند .
مسأله 1222
اگر بین دو و سه و چهار شک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده ، یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده لازم نیست دو رکعت نماز احتیاط نشسته را بخواند .
مسأله 1223
اگر بین سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته یا یک رکعت ایستاده را میخواند ، یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده باید نماز احتیاط را تمام کند و نمازش صحیح است .
مسأله 1224
اگر بین دو و سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط ایستاده را میخواند پیش از رکوع رکعت دوم یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده ، باید بنشیند و نماز احتیاط را یک رکعتی تمام کند وبنابر احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند .
مسأله 1225
اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده ، چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری نمازش تمام کند ، باید آن را رها کند و کسری نماز را بجا آورد وبنابر احتیاط واجب ، نماز را دوباره بخواند ، مثلا در شک بین سه و چهار اگر موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته را میخواند ، یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده ، چون نمیتواند دو رکعت نشسته را بجای دو رکعت ایستاده حساب کند ، باید نماز احتیاط نشسته را رها کند ودو رکعت کسری نمازش را بخواند و احتیاطا نماز را هم دوباره بجا آورد .
مسأله 1226
اگر شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده بجا آورده یا نه ، چنانچه وقت نماز گذشته به شک خود اعتنا نکند ، و اگر وقت دارد ، در صورتی که مشغول کار دیگری نشده و از جای نماز بر نخاسته وکاری هم مثل رو گرداندن از قبله که نماز را باطل میکند انجام نداده باید نماز احتیاط را بخواند واگر مشغول کار دیگری شده یا کاری که نماز را باطل میکند بجا آورده ، یا بین نماز و شک او زیاد طول کشیده ، احتیاط آن است که نماز احتیاط را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند .
مسأله 1227
اگر در نماز احتیاط ، رکنی را زیاد کند ، یا مثلا بجای یک رکعت ، دو رکعت بخواند ، نماز احتیاط باطل میشود ، و باید دوباره نماز احتیاط و اصل نماز را بخواند .
مسأله 1228
موقعی که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکی از کارهای آن شک کند ، چنانچه محل آن نگذشته ، باید بجا آورد و اگر محلش گذشته ، باید به شک خود اعتنا نکند ، مثلا اگر شک کند که حمد خوانده یا نه ، چنانچه به رکوع نرفته باید بخواند ، و اگر به رکوع رفته باید به شک خود اعتنا نکند .
مسأله 1229
اگر در شماره رکعتهای نماز احتیاط شک کند ، باید بنا را بر بیشتر بگذارد ، ولی چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل میکند ، باید نماز را از سر بخواند وخواندن نماز احتیاط لازم نیست .
مسأله 1230
اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست سهوا کم یا زیاد شود ، سجده سهو ندارد.
مسأله 1231
اگر بعد از سلام نماز احتیاط شک کند که یکیاز اجزاء یا شرایط آنرا بجا آورده یا نه ، به شک خود اعتنا نکند .
مسأله 1232
اگر در نماز احتیاط ، تشهد یا یک سجده را فراموش کند ، احتیاط مستحب آن است که بعد از سلام آن را قضا نماید .
مسأله 1233
اگر نماز احتیاط وقضای یک سجده یا قضای یک تشهد یا دو سجده سهو بر او واجب شود ، باید اول نماز احتیاط را بجا آورد .
مسأله 1234
حکم گمان در رکعتهای نماز حکم یقین است ، مثلا اگر در نماز چهار رکعتی انسان گمان دارد که نماز را چهار رکعت خوانده نباید نماز احتیاط بخواند ، ولی اگر در غیر رکعتها گمان پیدا کند باید به احتیاط عمل نماید و دستور در هر موردی طور مخصوصی است که در کتابهای مفصل گفته شد .
مسأله 1235
حکم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای واجب دیگر فرق ندارد ، مثلا اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت ، چون شک او در نماز دو رکعتی است ، نمازش باطل میشود.