ستون دین
هر چیزی که برای شناخت و خواندن نماز برای رستگاری نیاز است.
                                                                 
آرشیو وبلاگ
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
< امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامى بدارند...///نماز کلید همه خوبی هاست.///نماز در اول وقت خشنودى خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.///اى مردم همانا نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بزرگ و بلند مرتبه اش مناجات مى کند، پس باید بداند چه مى گوید. ///بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چیزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.///خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کند، عذابش نمى نماید. ///پیامبر(ص)
جمعه 25 آذر‌ماه سال 1390 :: 02:15 ق.ظ ::  نویسنده : محمد رضا چنگلوایی

سجده سهو یعنی سجده ای که باید در حین نماز غیر از ساجده های واجب اصلی،بر انسان واجب می شود.در ادامه این موضوع بیشتر توضیح داده شده است.


سجده سهو

مسأله 1236
برای سه چیز بعد از سلام نماز ، انسان باید دو سجده سهو به دستوری که بعدا گفته میشود بجا آورد : اول : آن که در بین نماز ، سهوا حرف بزند . دوم : آن که یک سجده را فراموش کند . سوم : آن که در نماز چهار رکعتی بعد از سجده دوم شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت و در دو مورد دیگر هم احتیاط واجب آن است که سجده سهو بنماید اول در جائی که نباید نماز را سلام دهد مثلا در رکعت اول سهوا سلام بدهد دوم آن که تشهد را فراموش کند .
مسأله 1237
اگر انسان اشتباها یا به خیال این که نمازش تمام شده حرف بزند باید دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1238
برای حرفی که از آه کشیدن و سرفه پیدا میشود ، سجده سهو واجب نیست ، ولی اگر مثلا سهوا آخ یا آه بگوید ، باید سجده سهو نماید .
مسأله 1239
اگر چیزی را که غلط خوانده دوباره بطور صحیح بخواند برای دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نیست .
مسأله 1240
اگر در نماز سهوا مدتی حرف بزند و تمام آنها یک مرتبه حساب شود ، دو سجده سهو بعد از سلام نماز کافی است .
مسأله 1241
اگر سهوا تسبیحات اربعه را نگوید یا بیشتر یا کمتر از سه مرتبه بگوید ، احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1242
اگر در جائی که نباید سلام نماز را بگوید سهوا بگوید : ( السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ) یا بگوید : ( السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته ) باید دو سجده سهو بنماید ، ولی اگر اشتباها مقداری از این دو سلام را بگوید ، یا بگوید ( السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته ) احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1243
اگر در جائی که نباید سلام دهد اشتباها هر سه سلام را بگوید دو سجده سهو کافی است .
مسأله 1244
اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید ، باید برگردد و بجا آورد .
مسأله 1245
اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده یا تشهد را از رکعت پیش فراموش کرده ، باید بعد از سلام نماز سجده یا تشهد را قضا نماید و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1246
اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمدا بجا نیاورد ، معصیت کرده و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهوا بجا نیاورد ، هر وقت یادش آمد باید فورا انجام دهد و لازم نیست نماز را دوباره بخواند .
مسأله 1247
اگر شک دارد که سجده سهو بر او واجب شده یا نه لازم نیست بجا آورد .
مسأله 1248
کسی که شک دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهار تا ، اگر دو سجده بنماید کافی است .
مسأله 1249
اگر بداند یکی از دو سجده سهو را بجا نیاورده باید دو سجده سهو بجا آورد و اگر بداند سهوا سه سجده کرده ، باید دوباره دو سجده سهو بنماید .
دستور سجده سهو
مسأله 1250
دستور سجده سهو این است که بعد از سلام نماز فورا نیت سجده سهو کند و پیشانی را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و بگوید . بسم الله وبالله وصلی الله علی محمد و آله یا بسم الله وبالله اللهم صل علی محمد و آل محمد ولی بهتر است بگوید بسم الله وبالله السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهائی را که گفته شد بگوید و بنشیند وبعد از خواندن تشهد سلام دهد.